img

Zondag 26 juni samenkomst om 9:30 uur: br. Spreker: H. Huijzer hoopt het Woord van God met ons te openen.

img
Romeinen 8:31-34,38-39

Onafscheidelijk


"Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. [...] Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."

Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Nieuwe serie D.V. 2022-'23 door Dato Steenhuis

Broeder Dato Steenhuis hoopt in 2022 en 2023 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Christenen in de woestijn van deze wereld":

 • maandag 5 september 2022 - "Speciale toewijding vandaag de dag"
 • maandag 3 oktober 2022 - "Een voor-inkijk in de hemelse zegen"
 • maandag 7 november 2022 - "De kwastjes-dragers"
 • maandag 5 december 2022 - "De Enige Zegenboom"
 • maandag 2 januari 2023 - "Een heel bijzonder offer"
 • maandag 6 februari 2023 - "Leiding-gevenden sterven ook"
 • maandag 6 maart 2023 - "De Koperen slang"
 • maandag 3 april 2023 - "Bileam in 4 profetieen"
 • maandag 1 mei 2023 - "Wie volgt op als leiding in de Gemeente"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Nieuwe serie D.V. eind 2022 door Johan Schep

We nodigen u en jou hartelijk uit voor het bijwonen van een aantal avonden van bijbelleraar Johan Schep. Het thema is: "Drieluik":

 • woensdag 21 september 2022 - "Met de Heer Jezus gekruisigd"
 • woensdag 19 oktober 2022 - "Met de Heer Jezus opgestaan"
 • woensdag 16 november 2022 - "Met Hem gezeten in de Hemelse gewesten"
 • woensdag 21 december 2022 - "Praktische en liefdevolle gemeenschap"
Aanvang om 20:00 uur. Van harte aanbevolen!

Samenkomsten


 JUNI
SamenkomstSpreker: H. Huijzer
26 juni 20229.30
 SEPTEMBER
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
5 september 202220.00
OpbouwkringSpreker: J. Schep
21 september 202220.00 - 22.00
 OKTOBER
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
3 oktober 202220.00
OpbouwkringSpreker: J. Schep
19 oktober 202220.00 - 22.00
 NOVEMBER
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
7 november 202220.00
OpbouwkringSpreker: J. Schep
16 november 202220.00 - 22.00
 DECEMBER
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
5 december 202220.00
OpbouwkringSpreker: J. Schep
21 december 202220.00 - 22.00
 JANUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
2 januari 202320.00
 FEBRUARI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
6 februari 202320.00
 MAART
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
6 maart 202320.00
 APRIL
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
3 april 202320.00
 MEI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
1 mei 202320.00
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42