img

Elke zondag samenkomst om 9:30 uur. U bent van harte welkom.

img
Uit de bijbel

Plaats voor u

Jezus zegt: "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." - Johannes 14:1-3
Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Lezingen door Dato Steenhuis:

Broeder Dato Steenhuis hoopt in 2023 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Christenen in de woestijn van deze wereld":

  • maandag 2 januari 2023 - "Een heel bijzonder offer"
  • maandag 6 februari 2023 - "Leiding-gevenden sterven ook"
  • maandag 6 maart 2023 - "De Koperen slang"
  • maandag 3 april 2023 - "Bileam in 4 profetieen"
  • maandag 1 mei 2023 - "Wie volgt op als leiding in de Gemeente"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Nieuwe serie door Jack Nugter:

We nodigen u en jou hartelijk uit voor de bijbelstudies van Jack Nugter. Het thema is: "De rechtvaardige zal door zijn geloof leven":

  • woensdag 18 januari 2023 - "Introductie en overzicht"
  • woensdag 15 februari 2023 - "Habakuks eerste gesprek met God"
  • woensdag 22 maart 2023 - "Habakuks tweede gesprek met God"
  • woensdag 19 april 2023 - "Habakuks gebed"
  • woensdag 24 mei 2023 - "Habakuks bovennatuurlijke vertrouwen op God"
Aanvang om 20:00 uur. Van harte aanbevolen!

Samenkomsten


 MAART
BijbelstudieSpreker: J. Nugter
22 maart 202320.00
SamenkomstSpreker: J. Schep
26 maart 202309.30
 APRIL
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
3 april 202320.00
BijbelstudieSpreker: J. Nugter
19 april 202320.00
 MEI
BijbelstudieSpreker: D. Steenhuis
1 mei 202320.00
BijbelstudieSpreker: J. Nugter
23 mei 202320.00
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42