img

Elke zondag samenkomst om 9:30 uur. Maandag 4 december: lezing door br. Dato Steenhuis, aanvang 20:00. U bent van harte welkom!

img
Lukas 2:8-11

Onze Zaligmaker

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: "Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere." Live meekijken met de samenkomst 

Welkom bij
Evangelische Christengemeente Rehoboth

Welkom op de website van de broeders en zusters die samenkomen in gebouw 'Rehoboth' in Sliedrecht. Iedere zondagochtend is er een samenkomst die aanvangt om 9:30 uur. De toegang is (uiteraard) vrij en voor de kleinsten is er een crèche. Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. U bent van harte welkom.

Adres & Tijden   Live meekijken
Preken op rehobothpreken.nl
st. Kleine Kracht / Giften / ANBI
Privacy   Inloggen / Wie is Wie?
bg

Lezingen & studies

Nieuwe lezingen door Dato Steenhuis:

Broeder Dato Steenhuis hoopt in 2024 op de volgende data lezingen te houden met als thema "Waar is de ware kerk? Studies over de eindtijd." :

  • maandag 8 januari 2024 - "Europa in een ijzeren greep"
  • maandag 5 februari 2024 - "Samenkomst op de Olijfberg"
  • maandag 4 maart 2024 - "Toch weer een tempel in Jeruzalem"
  • maandag 8 april 2024 - "Rechtszittingen in de hemel"
  • maandag 6 mei 2024 - "De eeuwigheid, hoe?"
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Nieuwe lezingen door Jack Nugter:

Broeder Nuchter hoopt in het najaar van 2023 op de volgende data lezingen te houden waarin de Heere Jezus centraal staat. Zet alvast in uw agenda :

  • woensdag 20 december 2023 (laatste studie in de reeks)
Aanvang om 20:00 uur. Wees welkom! Neem anderen mee.

Samenkomsten


 DECEMBER
SamenkomstSpreker: B. Romijn
10 december 20239.30
SamenkomstSpreker: J. Schep
17 december 20239.30
BijbelstudieSpreker: J. Nugter
20 december 202320.00
SamenkomstSpreker: H. Huijzer
24 december 20239.30
25 december 202310.00
SamenkomstSpreker: J. Nugter
31 december 20239.30
img
Wie is Jezus?

Jezus kennen


Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."


Johannes 3:16-17
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."


Filippenzen 2:8
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood."


Efeziers 2:8-9
"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."


Handelingen 2:28
"En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."


Openbaring 22:20-21
"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen."bg
img
Bijbeltekst

En zij volhardden in de leer van de apostelen,
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood,
en in de gebeden.

Handelingen 2:42