img

Samenkomsten in corona-tijd: de spelregels

Als samenkomsten mogelijk zijn, dan zien we uit om elkaar te ontmoeten in de Naam van onze Heere Jezus. We zijn dan nog wel aan enkele maatregelen gebonden. Hieronder willen we u op hoofdlijnen vertellen hoe we nu te werk moeten gaan om te voldoen aan de landelijke richtlijnen en adviezen in de verschillende fasen van de coronabestrijding.

De belangrijkste punten:

  • Het is vanaf 25 september 2021 niet meer verplicht, maar hou waar mogelijk nog even afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. In kleine groepen kunt u onderling afspreken wat u doet.
  • Blijf thuis als u zelf last heeft van een van onderstaande aandoeningen:
    - Opeens niet meer kunnen ruiken of proeven.
    - Verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten (niet van hooikoorts).
  • Na afloop van de dienst is het mogelijk om elkaar te spreken, maar vermijd daarbij al te veel geloop door de zaal.

Bovenstaande maatregelen zijn op dit (nog) moment nodig, maar laten wij te allen tijde bedenken van Wie wij alles hebben te verwachten:
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ... De genade zij met u allen. Amen.
- Hebreeën 13:20,21,25